FAQ2018-05-22T09:34:44+00:00

FAQ

Wat is DORP?2020-06-24T15:11:25+00:00

Klinisch onderzoek is dé sleutel voor meer kennis over kanker en effectievere, persoonsgerichte behandeling van patiënten. Er zijn helaas veel knelpunten die het onderzoek frustreren. DORP (Dutch Oncology Research Platform) is ontstaan uit de behoefte van onderzoeksgroepen en datacenters om een oplossing te vinden voor de vele knelpunten die er zijn als het om klinisch oncologisch multicenter-onderzoek in Nederland gaat. DORP is een initiatief van de onderzoeksgroepen DCCG, BOOG, HOVON, het datacentrum van het Antoni van Leeuwenhoek (AvL) en hetIKNL. 

Wat is het doel van DORP?2020-06-24T11:11:05+00:00

Het doel van DORP is het wegnemen van knelpunten en zo bij te dragen aan meer, sneller en beter klinisch oncologisch onderzoek. Nieuwe, innovatieve behandelingen komen zo eerder beschikbaar voor patiënten en dat verbetert hun prognose en kwaliteit van leven. DORP wil dat bereiken door: 

  • het versterken van de individuele onderzoeksgroepen door te investeren in de uitbreiding van de kennis en kunde bij het opzetten van een trial en bij het uitvoeren van onderzoek; 
  • het oplossen van studie-overstijgende problemen en daardoor efficiënter en sneller te kunnen handelen. Bijvoorbeeld door het gezamenlijk opstellen van uniforme procedures, het ontwikkelen van templates en een kwaliteitskader; 
  • het vergroten van patiëntbetrokkenheid bij studies zodat de kennis en ervaring van patiënten meer benut wordt in alles fases van het onderzoek en de inclusie van patiënten in trials verbetert; 
  • het adviseren op het gebied van statistiek, monitoring en klinisch projectmanagement tijdens de opzet en voorbereidende fase van een studie. Voor de uitvoering van deze activiteiten zal verwezen worden naar datacentra.   
  • het behartigen van de belangen van en voor onderzoekers bij onder meer NFU, NVZ, STZ, SONCOS, KWF, DCRF en NFK. 
Wie zijn betrokken bij DORP?2020-06-24T15:13:05+00:00

DORP is een initiatief van de onderzoeksgroepen DCCG, BOOG, HOVON, het datacentrum van het Antoni van Leeuwenhoek (AVL) en hetIKNL. Deze partijen hebben meegeschreven aan het projectvoorstel voor subsidie van KWF. Andere onderzoeksgroepen, datacentra, patiëntenverenigingen en koepelorganisaties in Nederland op het gebied van oncologie hebben hun betrokkenheidhttps://www.avl.nl/ uitgesproken. DORP is dus geen nieuwe partij, maar een samenwerking van de bestaande partijen die zich in Nederland bezighouden met klinisch oncologisch onderzoek. 

Wat zijn de knelpunten die DORP wil oplossen?2020-06-24T11:13:59+00:00

Klinische studies opzetten en uitvoeren wordt steeds complexer, tijdrovender en duurder. Ideeën voor studies zijn er genoeg, maar het opzetten en uitvoeren volgens alle wettelijke eisen en procedures blijkt vaak een grote belemmering. Bovendien is de behandeling van kanker steeds meer persoonsgericht door de identificatie van subgroepen binnen tumortypes. Daardoor zijn er meer studies voor kleinere groepen patiënten en dat vraagt om studies met een innovatief ontwerp waaraan zoveel mogelijk centra meedoen. Het onderzoek in Nederland is nog onvoldoende ingericht op samenwerking tussen verschillende centra. En er zijn nog veel juridische, financiële en procedurele knelpunten rondom deze ‘multicenter studies’. Nederland heeft internationaal een goede reputatie als onderzoeksland op oncologisch gebied. Die positie staat onder druk. Het is daarom van belang dat knelpunten worden opgelost.

Wie financiert de kosten en activiteiten van DORP?2020-06-24T11:14:43+00:00

KWF Kankerbestrijding heeft DORP een startsubsidie van 6,5 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de eerste 4 jaar. DORP zal zelf zo min mogelijk medewerkers in dienst nemen, maar zoveel mogelijk gebruik maken van de bestaande partijen die zich hebben aangesloten bij DORP. De komende jaren zal DORP aanvullende financiering verwerven om de ondersteuning op langere termijn te kunnen blijven bieden.

Gaat DORP een eigen datacentrum oprichten?2020-06-24T11:15:23+00:00

Nee. DORP is geen nieuw datacentrum en daardoor geen concurrent van de datacentra van ziekenhuizen. DORP wil de expertise die er is in de datacentra beter benutten voor klinisch oncologisch onderzoek in Nederland.

Bij ondersteuningsaanvragen maakt DORP gebruik van de kennis en ondersteuning die alle betrokken onderzoeksgroepen en datacenters bieden.

DORP zal met de beschikbare gelden mensen inhuren vanuit de verschillende onderzoeksgroepen en datacentra in Nederland. DORP faciliteert dus en helpt onderzoeksgroepen en datacenters bij het delen van hun kennis en expertise.

Welke invloed heeft DORP op de inhoud van studies?2020-06-24T14:57:35+00:00

DORP houdt zich niet bezig met de wetenschappelijke inhoud van de studies; heeft er ook geen invloed op. Wel denkt DORP mee hoe de interne beoordeling door onderzoeksgroepen vorm te geven.

Wat zijn de pijlers van DORP als het om ondersteuning gaat?2020-06-24T11:16:59+00:00

Activiteiten van DORP worden uitgevoerd binnen één van de vier pijlers: projectmanagementmonitoring, statistiek en patiëntbetrokkenheid.

Hoe verhoudt DORP zich tot andere initiatieven rond kankeronderzoek?2020-06-24T15:07:38+00:00

Waar mogelijk zal DORP de samenwerking zoeken met andere initiatieven die – vanuit een andere insteek – ook bezig zijn om klinisch (kanker)onderzoek te stimuleren, verbeteren en/of te versnellen.  DORP is betrokken bij de Dutch Clinical Research Foundation (DCRF) en heeft contacten met Hartwig Medical Foundation, Oncode Institute, Health RI, NKF, Patiëntenfederatie Nederland, Zorgevaluatie en Gepast Gebruik (ZE&GG), FMS en Platform kanker.nl.

Steeds zal DORP kijken: waar kunnen we samenwerken en (hoe) kunnen we elkaar aanvullen?

Wat hebben patiënten aan DORP?2020-06-24T11:18:46+00:00

Uiteindelijk gaat het bij DORP om de patiënt: klinisch onderzoek is dé sleutel voor meer kennis over kanker en effectievere, persoonsgerichte behandeling van patiënten. Een van de pijlers van DORP is de betrokkenheid van patiënten vergroten in alle fases van onderzoek.

Wie zijn de leden van de stuurgroep van DORP?2020-10-15T06:52:20+00:00

Alle initiatiefnemers van DORP zijn vertegenwoordigd in de stuurgroep. De stuurgroep van DORP bestaat uit:

Dr. A. (Agnes) Jager (BOOG), Prof. Dr. C.J.A. (Kees) Punt (DCCG), Prof. Dr. G. Huls (HOVON) en Prof. Dr. M.A.W. (Thijs) Merkx (IKNL).

Drs. J.H. (Jacolien) Coes is door de stuurgroep aangesteld als directeur van DORP.

De stuurgroep bewaakt het doel van DORP: de vele knelpunten oplossen die er zijn als het om multicenter-onderzoek gaat. De leden van de stuurgroep adviseren, denken mee, sturen bij waar nodig en beoordelen de binnen DORP ontwikkelde projectplannen.

Hoe kan ik ondersteuning aanvragen?2020-06-24T11:20:39+00:00

Heeft u een onderzoek waarbij u ondersteuning van DORP kunt gebruiken of loopt u regelmatig tegen een bepaald knelpunt aan? Dan kunt u een studie of vraag aanmelden via het aanmeldformulier.

Aanvragen die binnenkomen volgen de route van ons ‘call process’. Na ontvangst van uw aanvraag zal een van de DORP medewerkers zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

Hoe kan ik in contact komen met DORP?2021-03-01T14:21:39+00:00

DORP is per e-mail te bereiken via info@researchplatform-dorp.nl

Het secretariaat van DORP wordt bemand door Estelle Terranea-Overgaauw. Zij is telefonisch te bereiken op: 06-2951 0063

Ga naar de bovenkant