Gebruikersvoorwaarden

Lees deze gebruikersvoorwaarden (hierna: ‘Gebruiksvoorwaarden’ ) aandachtig door voordat u de website www.researchplatform-dorp.nl (hierna: ‘ Website’) gebruikt. Hierin worden de voorwaarden beschreven voor het gebruik van de Website.

Algemeen

Deze Website (exclusief sites die eraan gekoppeld zijn) is ontwikkeld, wordt beheerd en onderhouden door ons, Dutch Oncology Research Platform, een consortium van vijf partners dat gevestigd is in Utrecht (hierna: ‘DORP’).

Toepasselijkheid

Door gebruik te maken van de Website gaat u akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden. Als u niet met deze Gebruiksvoorwaarden akkoord wenst te gaan, verzoeken wij u deze Website verder niet te bezoeken of te gebruiken.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten (inclusief maar niet beperkt tot auteursrecht, databankenrecht en merkenrecht) met betrekking tot de Website waaronder mede, maar niet uitsluitend, begrepen de teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, software, en overige materialen berusten uitsluitend bij DORP of haar licentiegevers.

Voor informatieve doeleinden mag u (een gedeelte van) de Website kopiëren voor eigen persoonlijk gebruik, door het te printen of op te slaan. U mag de informatie (of enig onderdeel daarvan), kopiëren, verspreiden, of op welke wijze dan ook in een ander document of ander materiaal verwerken of op enige andere wijze ter beschikking te stellen aan derden, mits aan juiste bronvermelding (waaronder juiste vermelding van de (auteurs)rechthebbende) wordt gedaan. DORP kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (foutief) hergebruik van genoemde content.

U mag ook een hyperlink naar (een pagina op) de Website aan brengen. Indien DORP van mening is dat de inhoud, uitstraling of de reputatie van de website waarop de hyperlink is opgenomen de reputatie van de website of DORP schaadt, is DORP is gerechtigd de genoemde hyperlink niet toe te staan.

Inhoud

Wij hebben de inhoud van deze Website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De Website wordt echter alleen voor informatieve doeleinden aangeboden. DORP garandeert niet dat de inhoud van de Website juist, actueel en volledig is, dat de Website ononderbroken zal werken en/of vrij zal zijn van fouten.

Voor zover wettelijk toegestaan sluit DORP hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit uw gebruik van de Website of een andere aan de Website gekoppelde sites. Meer in het bijzonder zal DORP in geen geval aansprakelijk zijn voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit:

  • handelingen door u verricht, die zouden zijn ingegeven door de op de Website geplaatste informatie;
  • de onmogelijkheid de Website te gebruiken; en
  • het feit dat bepaalde informatie op de Website onjuist, onvolledig of niet actueel is.

Aan de site gekoppelde sites (gelinkte sites)

De Website kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink) bevatten naar andere sites. Dit betekent niet dat DORP verbonden is aan deze andere sites. DORP kan nimmer verantwoordelijk dan wel aansprakelijk worden gehouden voor deze andere sites inclusief de daarin opgenomen informatie

Door u verstrekte informatie en materiaal

Indien u informatie of ander materiaal aan ons verstrekt, gaat u ermee akkoord dat wij hiervan gebruik kunnen maken. U garandeert dat de informatie of het materiaal geen inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms) rechten van derden of anderszins onrechtmatig is.

Informatie op de Website, al dan niet door u geleverd, kan door de redactie van DORP zonder aankondiging of verplichting worden ingekort, gewijzigd of verwijderd.

Privacy

Indien u op de website persoonsgegevens aan ons verstrekt, zoals uw naam en e-mailadres, is onze Privacyverklaring van toepassing. Wij raden u aan deze Privacyverklaring goed te lezen voordat u ons deze gegevens verstrekt. De Privacyverklaring bevat ook ons cookiebeleid.

Vraag / Klacht

Indien u een vraag of klacht heeft over deze website neem dan contact met ons door een mail te sturen naar info@researchplatform-dorp.nl.

Diversen

DORP is gerechtigd deze Gebruiksvoorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. DORP streeft ernaar om Gebruikers over grote inhoudelijke wijzigingen vooraf te informeren.

Op deze Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen omtrent gebruik van de Website en dienstverlening van DORP kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Midden-Nederland.