training

DORP is als vertegenwoordiger van onderzoekers gevraagd mee te denken bij het programma van de CCMO over patiëntenparticipatie in klinisch onderzoek.

14 maart jl. was de eerste sessie van drie online bijeenkomsten over dit onderwerp. Het programma wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met afvaardigingen vanuit vier invalshoeken: patiëntenverenigingen, opdrachtgevers, onderzoekers en toetsende instanties.

Na een inleidende presentatie over dit onderwerp en hoe het proces van dit CCMO project zou verlopen, werden er goede discussies gevoerd in breakout rooms. Zowel ‘monodisciplinair’ (vertegenwoordigers van één invalshoek) als ‘multidisciplinair’ (combi van de 4 invalshoeken). Deze eerste dialoogsessie ging over welke vragen te stellen aan de onderzoeker, die de CCMO mogelijk kan opnemen in hun templates. Er kwamen proces- en inhoudelijke vragen aan bod, als ook hoe de METC de vragen en daarmee de input van patiënten/proefpersonen mee kan laten wegen in hun oordeel.

DORP is uitgenodigd als één van de vertegenwoordigers van onderzoekers en zal hierbij zowel inhoudelijk meedenken over relevante vragen als ook het belang van de onderzoekers behartigen. Het is van belang dat er vragen worden geformuleerd die daadwerkelijk de inhoud en/of het proces van het onderzoek verbeteren. DORP kan hieraan bijdragen vanuit de diverse praktijkervaringen. En de implementatie bevorderen in de contacten met en ondersteuning van de oncologische onderzoekers.

Patiëntenparticipatie komt de kwaliteit van onderzoek ten goede. Daarom staat dit onderwerp hoog op de agenda van de CCMO. Om patiëntenparticipatie in klinisch onderzoek te bevorderen, start de CCMO dit programma om samen met andere partijen actief aan de slag te gaan.

Doel is bewustwording te creëren bij de onderzoeker en de stem van de patiënt te bevorderen bij onderzoek. Het uiteindelijke doel is dat patiënten van begin tot eind een actievere rol krijgen in het proces, zodat klinisch onderzoek nog beter wordt.

Het vervolg vindt plaats op 4 en 25 april a.s. In vervolgsessies zullen ook de randvoorwaarden voor het implementeren van dergelijke vragen in het proces aan bod komen.

Heb je vragen over dit onderwerp, neem dan contact op met info@researchplatform-dorp.nl.