“Maar wat biedt de bijdrage van DORP mij als onderzoeker?”

Knelpunten oplossen die er zijn rondom klinisch oncologisch wetenschappelijk onderzoek, dat is de missie van DORP. DORP biedt hier handvatten voor zoals het delen van kennis, maar draagt ook bij door actief mee te werken en het bespreekbaar maken van knelpunten voor onderzoekers zoals bij Programma Regeldruk en Programma ZE&GG (Zorg Evaluatie & Gepast Gebruik). In dit artikel een impressie van de bijdrage van DORP aan deze programma’s.

Programma Regeldruk

In augustus 2021 verscheen in Medisch Contact het artikel: “Regeldruk frustreert medisch wetenschappelijk onderzoek”[1]. Tevens heeft eerder dit jaar een inventarisatie plaatsgevonden onder jonge onderzoekers betreffende de ervaren regeldruk, waarbij enkele aandachtspunten benoemd werden[2]. Zij ervaren dat:

  • Ondanks de vereiste scholing voor de uitvoering van onderzoek is de vertaalslag van de theorie naar de praktijkuitvoering een knelpunt. Dit ligt meer aan de verschillen in logistieke en praktische procedures binnen instellingen dan aan de kennis binnen de aangeboden scholingen.
  • Instellingen hebben vaak verschillende interpretaties van toetsingseisen op bestaande wet – en regelgeving. Laagdrempelig contact met lokale METC’s zou onderzoekers hierin kunnen ondersteunen.
  • Jonge onderzoekers ervaren geringe begeleiding. Meer ondersteuning en harmonisatie van wetenschapsbureau’s zouden jonge onderzoekers een helpende hand kunnen bieden.

Dat de uitvoering van klinisch wetenschappelijk onderzoek, naast inhoudelijke uitdagingen ook de nodige logistieke en administratieve lasten meebrengt, is voor onderzoekers inmiddels dagelijkse frustratie. Om die reden is DORP aangesloten bij het Programma Regeldruk van het ministerie van VWS. DORP vertegenwoordigd binnen dit programma de stem van de (jonge) onderzoeker.

Programma ZE&GG

Naast Programma Regeldruk is DORP betrokken bij Programma ZE&GG waarin bestaande zorg middels onderzoek geëvalueerd wordt met als doel patiënten de best passende zorg te bieden. Daarnaast is het streven, het sneller opgestart krijgen van Zorg Evaluatie onderzoek, vermindering van regeldruk en minder strenge toetsingseisen van onderzoek omdat het de evaluatie van bestaande zorg betreft[3]. DORP is binnen dit programma mede-penvoerder voor het stellen van kwaliteitskaders voor Zorg Evaluatie onderzoek. Hiermee hoopt DORP te bereiken dat de ervaren regeldruk voor onderzoekers vermindert met behoud van kwaliteit van het onderzoek.

“dus dit kan de (jonge) onderzoeker van DORP verwachten”

DORP kan door deelname aan bovenstaande programma’s:

  • De stem van de (oncologie) onderzoeker laten horen.
  • Meedenken en meeschrijven aan beleid op basis van kennis en praktijkervaring, wat een meerwaarde kan opleveren voor onderzoekers betreffende de ervaren regeldruk.
  • Beschikbare kennis, ervaring en informatie delen binnen programma’s zoals ZE&GG en Regeldruk waar onderzoekers op dagelijkse basis mee te maken krijgen bij de opzet van wetenschappelijk onderzoek, zodat beleid en implementatie beter op elkaar afgestemd worden.

Ervaar jij regeldruk of administratieve last? Deel je ervaring met ons, zodat wij ook jouw mening en inbreng kunnen meenemen binnen deze programma’s. E-mail ons via info@researchplatform-dorp.nl.

Bron:
1. https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/regeldruk-frustreert-medisch-wetenschappelijk-onderzoek.htm
2. https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/overige/2021/03/28/terugblik-bijeenkomst-vws-en-jonggr-over-regeldruk-medisch-wetenschappelijk-onderzoek
3. https://www.zorgevaluatiegepastgebruik.nl/news/nvz-zorgaanbieders-aan-de-slag-met-zegg-implementatieagenda/