Privacyverklaring

DORP is een platform waar iedereen die in of met klinisch oncologisch onderzoek werkt relevante informatie kan vinden. De site bevat content van DORP en haar partners, maar ook van derde partijen.

Om onze diensten aan te bieden verwerken wij persoonsgegevens. Wij vinden het van essentieel belang dat de persoonsgegevens van onze website bezoekers en overige relaties met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. Wij willen hierover transparant zijn en informeren u daarom in deze Privacy verklaring over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Contactgegevens

Het platform DORP is ontwikkeld en wordt onderhouden door vijf consortium partners, IKNL, AvL/NKI, DCCG, BOOG en HOVON ( ‘wij’, ‘ons’). IKNL is de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’).

Voor vragen zijn wij als volgt bereikbaar:
DORP – Integraal Kanker Centrum Nederland
Janssoenborch, 8e etage, Godebaldkwartier 419, 3511 DT Utrecht
KvK 71512608
E: info@researchplatform-dorp.nl
www.researchplatform-dorp.nl (‘Website’)

Welke persoonsgegevens verwerken wij van u?

 • Persoonsgegevens die wij van u verwerken als u contact met ons opneemt

Als u persoonsgegevens verstrekt via de telefoon, e-mail of digitaal via de DORP servicedesk (‘TOPdesk’) registreren wij deze. Bijvoorbeeld uw naam, e-mailadres, instituut en overige gegevens die u zelf verstrekt zoals de inhoud van uw vraag, verzoek of klacht.

 • Persoonsgegevens die wij van u ontvangen of genereren door uw gebruik van onze nieuwsbrieven, onze Website, onze servicedesk (TOPdesk) of uitnodigingen per e-mail

Wij kunnen, wanneer u onze digitale nieuwsbrieven of digitale persberichten leest, aan uw mailadres zien of u deze berichten opent. Bij uw bezoek aan onze Website verzamelen wij geen IP-adressen en we plaatsen geen tracking cookies (zie sectie Cookies).

Wij gebruiken TOPdesk als onze service management software. Door het stellen van een vraag via de telefoon of e-mail, dan wel door het indienen van het vragenformulier, gaat u ermee akkoord dat de door u verstrekte gegevens worden opgeslagen in TOPdesk. Deze verwerking van uw gegevens gebeurt in overeenstemming met het Privacybeleid en de Voorwaarden van TOPdesk.

 • Persoonsgegevens die u geeft vanwege een zakelijke relatie met ons

Als u een leverancier van ons bent kunnen wij uw persoonsgegevens vastleggen zoals voor- en achternaam, werk (en privé) e-mailadres, werk (en privé) telefoonnummer, naam van de organisatie waar u werkt, gegevens over de geleverde goederen en diensten en de afhandeling daarvan.

 • Persoonsgegevens uit openbare bronnen

Wanneer u contact met ons opneemt of wanneer wij een overeenkomst met u aangaan kunnen wij persoonsgegevens van u verwerken die wij krijgen uit (openbare) bronnen, bijvoorbeeld zakelijke websites zoals LinkedIn, het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en het Kadaster.

Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Wij zetten ze voor u op een rij:

 • Informeren over activiteiten van DORP al dan niet gerelateerd aan de projecten die wij doen voor en met onderzoekers binnen de oncologie.
 • Voldoen aan wet- en regelgeving en andere op ons rustende verplichtingen.
  Versturen van nieuwsbrieven en andere informatie.
 • Contact met u opnemen naar aanleiding van een (aan)vraag, het afhandelen van vragen, verzoeken en wensen, en het evalueren van de door ons geboden ondersteuning.
 • Verbeteren en optimaliseren van onze Website.
 • Deelnemen of organiseren van bijeenkomsten en het communiceren daarover.
 • Verbeteren van onze informatievoorziening en het toespitsen van de informatie op de ontvangers.

Het platform verwerkt persoonsgegevens via onder andere de Website. Buiten bovengenoemde verwerkingsdoeleinden, verwerkt DORP uw persoonsgegevens niet zonder uw voorafgaande toestemming.

Wat is de grondslag voor de gegevensverwerking?

Wij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend wanneer daarvoor een wettelijke grondslag aanwezig is. Welke grondslag van toepassing is, hangt af van de specifieke gegevensverwerking die wij voor u uitvoeren.

 • Uitvoering van een overeenkomst. Wij kunnen persoonsgegevens verwerken omdat wij een overeenkomst met u hebben of zullen aangaan.
 • Gerechtvaardigd belang. Wij kunnen een gerechtvaardigd belang hebben bij de gegevensverwerkingen. Dit is het geval wanneer wij onze systemen beveiligen, of onze dienstverlening wensen te monitoren en te verbeteren en bijvoorbeeld als wij informatie aan u verstrekken (op uw verzoek). Vanzelfsprekend hechten wij waarde aan uw privacybelang en maken wij altijd vooraf een belangenafweging.
 • Wettelijke verplichting. Het kan zijn dat er een wettelijke verplichting op ons rust waarvoor wij persoonsgegevens van u moeten verwerken.
 • ToestemmingIn sommige gevallen vragen wij uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Wanneer wij u om toestemming vragen dan informeren wij u duidelijk waarvoor wij dit vragen en u kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Wij verwerken uw persoonsgegevens dan niet meer.

Met wie kunnen wij uw persoonsgegevens delen?

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met partijen die namens ons bepaalde diensten uitvoeren en als verwerker namens ons persoonsgegevens verwerken. Wij maken bijvoorbeeld gebruik van een externe partij om onze Website te hosten. Wij maken afspraken met deze verwerkers om vertrouwelijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens te waarborgen. Deze afspraken worden contractueel vastgelegd in zogeheten ‘verwerkersovereenkomsten’.

Wij kunnen uw persoonsgegevens ook delen met derde partijen die kwalificeren als verwerkingsverantwoordelijke. Derden zijn zelf verantwoordelijk voor de wijze waarop zij uw persoonsgegevens verwerken en hebben een eigen verplichting om uw hierover te informeren. Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met handhavende autoriteiten of fraude bestrijdende organisaties, wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting (vordering).

Worden uw persoonsgegevens verwerkt buiten de EER?

Uw persoonsgegevens worden in beginsel uitsluitend binnen de Europese Economische Ruimte (‘EER’) verwerkt.

Zijn uw persoonsgegevens veilig?

DORP gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens. Ook nemen wij passende technische en organisatorische maatregelen, zodat persoonsgegevens worden beschermd tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Zo beveiligen wij onze systemen en applicaties volgens de geldende standaarden voor informatiebeveiliging. Wij zorgen ervoor dat alleen geautoriseerde medewerkers toegang hebben tot uw persoonsgegevens, die gebonden zijn aan wettelijke en contractuele geheimhoudingsverplichtingen.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

DORP bewaart uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG. De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn. De bewaartermijn die wij hanteren is afhankelijk van het doel waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken en of er specifieke wettelijke bewaarplichten op ons rusten.

Cookies en Google Analytics

DORP maakt geen gebruik van tracking cookies. Wel maakt DORP gebruik van cookies voor het gebruik van Google Analytics (met geanonimiseerde IP adressen). Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google. Hiermee krijgen we inzicht in bezoekersaantallen en het bezoekgedrag (welke pagina’s, duur van het bezoek, de route die men volgt op onze site). Ook zien we de locaties (land, stad) van waaruit onze Website bezocht wordt.

Uw rechten als betrokkenen zijn:

 • recht van informatie;
 • recht op inzage;
 • recht op verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming;
 • recht op dataportabiliteit;
 • recht op vergetelheid;
 • recht op beperking van de verwerking.

Voor het uitoefenen van (een van deze) rechten, kunt u een verzoek richten aan DORP.

Als u klachten hebt over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan kunt je contact met ons opnemen via de contactgegevens in deze Privacy Verklaring. Wij helpen u graag met het vinden van een oplossing. Indien dat toch niet zou lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens. Zie hiervoor https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/informatie-en-meldpunt-privacy